ගවුම උස්සලා යට එවත් පෙන්න නටපු නැටිල්ල

Description: ගවුම උස්සලා යට එවත් පෙන්න නටපු නැටිල්ල https://youtu.be/r1B4jn2yAmw ඉහල රසාස්වාදයක් සදහා මෙම යුටියුබ් නාලිකාව සබ්ස්ක්‍ර්‍යිබ් කරන්න සෑම දිනකම අලුත්ම සජීවී ප්‍රසන්ග නරබන්න දැනටමත් මෙම නාලිකාව සමග එක් වු ඔබ සැමට මගෙ හද පිරි ස්තුතිය පුද කරමි අලුත්ම සජීවී ප්‍රසන්ග දවස ගානෙම නරබන්න එන්න මාගෙ youtube channal එකට
Duration: 00:04:48
Uploaded: 2018 Jun 03
Share on Facebook - Share on Twitter - Share on Google+ - Share on Whatsapp